Authors: Miloš Munzar, Tomáš Kovalčík
Planners: Ing. Marie Matulová, Ing. Karel Petráň
Location: Vratislavice nad Nisou, Czech republic
Status: Built
Client: Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou
Project date: 2018
Gross floor area: 36 sqm
Photography: Michaela Šenberková
Rozhledna Císařský kámen, 637 m n. m.


Stručná historie
Rozhledna stojí na vrchu, který se dříve jmenoval Špičák, či Uhlířský vrch. Dnešní název odkazuje k císaři Josefu II., který zde místo v roce 1779 navštívil. Císařský kámen s pamětní deskou – žulový balvan, symbolický vrch kopce, se nachází v bezprostřední blízkosti rozhledny. Vrch se stal vyhledávaným poutním místem. Myšlenka stavby rozhledny na tomto místě vznikla v roce 1886, kdy o vybudování usiloval Liberecký horský spolek. V roce 2009 byla vystavěna celodřevěná stavba vysoká 20 m. Kvůli špatnému technickému stavu byla v roce 2017 uzavřena a následně demontována. Na půdorysu původní rozhledny byla v roce 2018 postavena stavba nová poskytující výhled na města Jablonec nad Nisou, Liberec, na jižní svahy Jizerských hor a západní část Krkonoš.

Propojení krajiny, místa a stavby
Žulové balvany, kameny a skalky, jsou pro krajiny Jizerských hor typické. Podoba celého místa, ze kterého stavba vyrůstá, je stejně důležitá jako stavba sama. Součástí stavby nové rozhledny je doplnění dalších kamenů – žulových balvanů, do lokality. Hlavní z nich je situován přímo do středu vstupní podesty rozhledny, jako základní patní kámen schodišťové věže. Skupina kamenů poblíž rozhledny tvoří přirozené odpočinkové plochy pro návštěvníky. Velkými kameny – šlapáky, je upraven i navazující terén a svah, z dříve nepřístupných stran tak vzniklo přírodní schodiště. Ke stávajícím balvanům v okolním lese a podél přístupové cesty jsou postupně doplňovány nové, aby dotvořily harmonickou kompozici stavby, místa a krajiny.

Koncept stavby
Stavba na půdorysu původní rozhledny je o tři metry vyšší. Materiály jsou důsledně odděleny. Konstrukce věže je ocelová – trvanlivý a pevný nebeský žebřík, oblečený do lehkých šatů – sloupkové fasády z modřínového dřeva. V místě vstupu do věže, a s každým dalším poschodím a otočkou schodiště, je ve fasádě velké okno přes celé podlaží. Zde se nachází rozšířené podesty schodišť, místo k odpočinku, pohodlnému průchodu návštěvníků a výhledu, který se otevře, než návštěvník vystoupá až nahoru.


ENG

A brief history
The lookout tower stands on a hill, formerly called Špičák, or Uhlířský vrch. Today's name refers to Emperor Joseph II, who visited the place here in 1779. Imperial stone with a memorial plaque - a granite boulder, a symbolic hill top, is located in the immediate vicinity of the lookout tower. The hill has become a popular place of pilgrimage. The idea of building a lookout tower on this site arose in 1886, when the Liberec Mountain Association sought to build it. In 2009, a 20 m high wooden building was built. Due to the poor technical condition, it was closed in 2017 and subsequently dismantled. A new building was built on the floor plan of the original lookout tower in 2018, providing a view of the towns of Jablonec nad Nisou, Liberec, the southern slopes of the Jizera Mountains and the western part of the Giant Mountains.

Connecting landscapes, places and buildings
Granite boulders, stones and rocks are typical of the Jizera Mountains. The appearance of the whole place from which the building grows is as important as the building itself. Part of the construction of the new lookout tower is the addition of other stones - granite boulders, to the site. The main one is situated directly in the middle of the entrance platform of the lookout tower, as the basic footstone of the stair tower. A group of stones near the lookout tower form natural resting areas for visitors. Large stones - pedals, the adjoining terrain and slope are also modified, so a natural staircase was created from previously inaccessible sides. In addition to the existing boulders in the surrounding forest and along the access road, new ones are gradually added to complete the harmonious composition of the building, place and landscape.

Construction concept
The building on the floor plan of the original lookout tower is three meters higher. The materials are consistently separated. The construction of the tower is steel - a durable and solid celestial ladder, dressed in a light dress - a columnar facade made of larch wood. At the entrance to the tower, and with each additional floor and turn of the staircase, there is a large window across the floor in the facade. Here are the extended landings of stairs, a place to rest, a comfortable passage of visitors and a view that opens before the visitor ascends to the top.